Ιστολογική Εξέταση και Ταξινόμηση Κατά Gleason Score

Τα δείγματα ιστού που λαμβάνονται με την διαδικασία της βιοψίας του προστάτη αποστέλλονται σε ένα ειδικό ιατρό που ονομάζεται παθολογοανατόμος. Ο παθολογοανατόμος θα εξετάσει τον ιστό και διερευνήσει αν υπάρχει καρκίνος στον προστάτη. Σε αυτήν την περίπτωση θα μελετήσει τα χαρακτηριστικά του καρκίνου και θα αποδώσει ένα βαθμό που ονομάζεται Gleason Score. Το Gleason score θα αποτελέσει βασικό οδηγό για τον σχεδιασμό της θεραπείας και τον καθορισμό της πρόγνωσης της νόσου. Το παρακάτω κείμενο  αποσκοπεί να φωτίσει τη σημασία της ιστολογίας και του Gleason σκορ στη διάγνωση και τον θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.

Ιστολογία του Καρκίνου του Προστάτη

Η παθολογοανατομική ή ιστολογική εξέταση αναφέρεται στη μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων ιστού του προστάτη που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της βιοψίας ή μετά το χειρουργείο . Κατά την ιστολογική εξέταση, ένας παθολογοανατόμος μελετά προσεκτικά αυτά τα δείγματα για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων και τη διάταξή τους στον προστάτη. Η ιστολογική εξέταση επιτρέπει την κατηγοριοποίηση του τύπου του καρκίνου και την αξιολόγηση του μοτίβου της ανάπτυξής του.

Gleason Score στον Καρκίνο του Προστάτη

Το  Gleason score είναι ένα σύστημα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την επιθετικότητα των καρκινικών κυττάρων του προστάτη με βάση την εμφάνισή τους στο μικροσκόπιο. Το σκορ κυμαίνεται από 6 έως 10 και καθορίζεται από τα δύο κυρίαρχα πρότυπα ανάπτυξης καρκίνου που βρίσκονται στα δείγματα της βιοψίας. Ο πρώτος αριθμός αντιπροσωπεύει το πιο κοινό πρότυπο, ενώ ο δεύτερος αριθμός υποδεικνύει το δεύτερο πιο κοινό πρότυπο. Ένα χαμηλό σκορ Gleason (6 ή κάτω) υποδεικνύει καλά διαφοροποιημένα καρκινικά κύτταρα με μικρότερη πιθανότητα εξάπλωσης, ενώ ένα υψηλότερο σκορ (7 έως 10) υποδεικνύει πιο επιθετικά καρκινικά κύτταρα.

Ερμηνεία του Σκορ Gleason Score

Η κατανόηση του Gleason score είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση του κινδύνου και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Ένα χαμηλό σκορ Gleason συνήθως υποδεικνύει έναν τοπικό και λιγότερο επιθετικό καρκίνο, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί ακόμα και  με ενεργός παρακολούθηση, δηλαδή συντηρητικά.  Αντίθετα, ένα υψηλότερο Gleason score μπορεί να απαιτήσει πιο επιθετικές  θεραπείες, όπως χειρουργική, ακτινοβολία ή ορμονική θεραπεία, για τον έλεγχο και πιθανώς την εξάλειψη του καρκίνου.

Ο ρόλος του Gleason score στην διαχείριση του ασθενούς με καρκίνο του προστάτη

Τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης με τον καθορισμό του Gleason score , μαζί με τα αποτελέσματα των άλλων διαγνωστικών εξετάσεων όπως μαγνητικής τομογραφίας,  αξονικής τομογραφίας κτλ, βοηθούν στην εξατομίκευση του θεραπευτικού πλάνου  για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για κάθε ασθενή.

Συμπερασματικά λοιπόν, η ιστολογική εξέταση και ο καθορισμός του Gleason score διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της επιθετικότητας του καρκίνου του προστάτη. Η ιστολογική εξέταση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την εμφάνιση και τα μοτίβα ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων, ενώ το Gleason score βοηθά στην εκτίμηση της επιθετικότητας του όγκου.