Παρουσιάστηκαν στο Μόναχο στο συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO 2018) και με ταυτόχρονη δημοσίευση στο περιοδικό Lancet τα νεώτερα αποτελέσματα της μελέτης STAMPEDE. O σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει αν υπάρχουν οφέλη στην συνολική επιβίωση από την χορήγηση ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. 

Μέχρι σήμερα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο δεν είχαν κανένα όφελος από την χορήγηση οποιασδήποτε μορφή θεραπείας στην πρωτοπαθή εστία στον προστάτη αφού τα καρκινικά κύτταρα είχαν ήδη εγκατασταθεί σε απομακρυσμένες εστίες.Για πρώτη φορά όμως, τα αποτελέσματα της μελέτης STAMPEDE αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η τοπική θεραπεία στον προστάτη με τη μορφή ακτινοθεραπείας προσφέρουν βελτίωση στην συνολική επιβίωση σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο και μικρής έκτασης μεταστατική νόσο.

Οι ερευνητές της κλινικής δοκιμής STAMPEDE τυχαιοποήσαν 2061 ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη να λάβουν είτε την κλασσική ορμονοθεραπεία είτε συνδυασμό ορμονο και ακτινοθεραπεία. Κάποιοι ασθενείς επίσης έλαβαν και χημειοθεραπεία με τη μορφή δοσιταξέλης σε πρόγραμμα κύκλων ανά 3 εβδομάδες. Το 42% περίπου των ασθενών είχαν σχετικά μικρό μετατατικό φορτίο ενώ το 58% περίπου των ασθενών είχαν υψηλό μεταστατικό φορτίο. Το 90% των ασθενών εμφάνιζαν οστικές μεταστάσεις.

Στο γενικότερο πληθυσμό της μελέτης, η ακτινοθεραπεία δεν επέφερε κανένα σημαντικό όφελος. Στα 3 χρόνια παρακολούθησης, η συνολική επιβίωση των ασθενών ήταν περίπου 65% για τους ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραεπία έναντι 62% για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο ορμονοθεαπεία. Αντιθέτως όμως, στην υποομάδα των ασθενών με μικρό μεταστατικό φορτίο, η συγχορήγηση ορμονο και ακτινοθεραπείας επέφερε σημαντικό όφελος στην συνολική επιβίωση. Στα 3 χρόνια παρακολούθησης, η συνολική επιβίωση των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θερπαία ήταν 81% εναντι 73% στους ασθενείς που έλαβαν μόνο ορμονοθεραπεία.

Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικώς σημαντική. Αντιθέτως, στους ασθενείς με μεγάλο μεταστατικό φορτίο η χορήγηση ακτινοθεραπείας δεν επέφερε σημαντικό ώφελος σε σχέση με την μόνο-ορμονοθεραπεια. Η συνολική επιβίωση ήταν περίπου 53% και για τις δυο ομάδες.

“Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ιδιαιτέρως σημαντικά γιατί ενδεχομένως να σηματοδοτούν μια μεταβολή στην συνήθη πρακτική αντιμετώπισης ασθενών με μικρού φορτίου μεταστατική νόσο που μέχρι σήμερα είναι αποκλειστικά ορμονοθεραπεία.”Dr. Markos Karavitakis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *