Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή

Με τον όρο μερική νεφρεκτομή, εννοούμε την χειρουργική τεχνική που εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις καρκίνου του νεφρού κατά την οποία αφαιρείται μονάχα το τμήμα του νεφρού που πάσχει, ενώ διατηρείται το υπόλοιπο φυσιολογικό όργανο.

Σκοπός της μερικής νεφρεκτομής είναι η διαφύλαξη όσο περισσότερο δυνατόν νεφρικού παρεγχύματος με απώτερο σκοπό τον όσο δυνατόν λιγότερο επηρεασμό της συνολικής νεφρικής λειτουργίας.  Η μερική νεφρεκτομή αρχικά περιγράφηκε πριν 125 χρόνια περίπου.

Αρχικά η μερική νεφρεκτομή χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση καλοηθών καταστάσεων του νεφρού όπως σε περιπτώσεις  λοίμωξης, λιθίασης, και  τραύματος. Τα τελευταία χρόνια η μερική νεφρεκτομή έχει βρει εφαρμογή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού.

Στον καρκίνο του νεφρού, η μερική νεφρεκτομή είναι η τεχνική κατά την οποία επιχειρείται η αφαίρεση μονάχα του όγκου με την διατήρηση του υπόλοιπου νεφρικού παρεγχύματος. Πρόκειται δηλαδή για μια τεχνική διατήρησης του οργάνου, του νεφρού, με αφαίρεση μονάχα του τμήματος που νοσεί.

Είναι λογικό και αναμενόμενο, να προτιμάται γενικότερα η διατήρηση του νεφρού και η αφαίρεση μονάχα του τμήματος που πάσχει διότι το νεφρό επιτελεί σημαντικές για τον οργανισμό λειτουργίες. Η μερική νεφρεκτομή όμως για να μπορέσει να επιτευχθεί θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προυποθέσεις που σχετίζονται με την θέση και το μέγεθος του όγκου.

Ενδείξεις μερικές νεφρεκτομής

Οι ενδείξεις μερικές νεφρεκτομής μπορούν να διαχωριστούν σε απόλυτες, σχετικές, και εκλεκτικές.

Απόλυτη ένδειξη για μερική νεφρεκτομή

Απόλυτη ένδειξη για μερική νεφρεκτομή είναι η εμφάνιση καρκίνου σε μονήρη νεφρό, οι η εμφάνιση αμφοτερόπλευρα καρκίνων και στους δύο νεφρούς.

Σχετικές ενδείξεις για μερική νεφρεκτομή

Σχετικές ενδείξεις για μερική νεφρεκτομή είναι η εμφάνιση νεφρικού καρκίνου σε ασθενείς με συνυπάρχουσες παθήσεις οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την νεφρική λειτουργία στο μέλλον. Τέτοιες παθήσεις περιλαμβάνουν τον σακχαρώδη διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση κα. Μία άλλη περίπτωση σχετικών ενδείξεων για μερική νεφρεκτομή είναι κάποια γενετικά σύνδρομα η ώρα τα οποία χαρακτηρίζονται από πολυεστιακούς νεφρικούς καρκίνους.

Εκλεκτική μερική νεφρεκτομή

Εκλεκτική μερική νεφρεκτομή ονομάζεται η μερική νεφρεκτομή που πραγματοποιείται σε ένα ασθενή ο οποίος δεν έχει τους παράγοντες κινδύνου που αναφέραμε προηγουμένως και ο οποίος έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία και έναν φυσιολογικό ετερόπλευρων νεφρό σε απεικονιστικό έλεγχο. Αρχικώς η μερική νεφρεκτομή αποτελούσε επέμβαση εκλογής για όγκους μικρότερος των τεσσάρων εκατοστών.  Σήμερα όμως με την εξέλιξη της τεχνικής και την μεγαλύτερη εμπειρία που έχει αποκτηθεί, μερική νεφρεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε όγκους μεγαλύτερων των τεσσάρων εκατοστών που αποτελούν και την κατηγορία Τ1Β. Η εξάπλωση των ενδείξεων αυτόν έχει αποδειχθεί δεν επηρεάζει τα ογκολογικά αποτελέσματα.

Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μέθοδο εκλογής στην πραγματοποίηση της μερικής νεφρεκτομής. Με την λαπαροσκοπική μέθοδο, η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών στο δέρμα του ασθενούς, μέσα από τις οποίες εισέρχονται ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και μια ειδική κάμερα για την επισκόπηση του χειρουργικού πεδίου και την πραγματοποίηση της επέμβασης. Στην κοιλιά του ασθενούς εισέρχεται αέριο για την δημιουργία του πνευμοπεριτοναίου, και την δημιουργία του ανατομικού χώρου που απαιτείται για την επίτευξη της επέμβασης.

Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή – Οφέλη

Τα οφέλη της εφαρμογής της λαπαροσκοπικής τεχνικής στην πραγματοποίηση της μερικής νεφρεκτομής είναι όλα αυτά που αναφέρονται ως οφέλη της εφαρμογής της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής δηλαδή

  • Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μικρότερη απώλεια αίματος
  • Ταχύτερη επαναφορά στις φυσιολογικές δραστηριότητες
  • Μικρότερος κίνδυνος διαπύησης χειρουργικού τραύματος
  • Μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης

Δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έχει αρνητική επίπτωση στα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα της θεραπείας. Αρχικώς, κάποιες ενστάσεις και ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για τον αυξημένο κίνδυνο τοπικής υποτροπής και υποτροπής στην θέση των trocars αποδείχθηκαν εντελώς ανεδαφικοί.

Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι τόσο η λαπαροσκοπική όσο και η ανοιχτή μερική νεφρεκτομή έχουν τα ίδια ογκολογικά αποτελέσματα και η επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου εξαρτώνται αποκλειστικά από την προτίμηση και εμπειρία του χειρουργού και από κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το εκάστοτε περιστατικό.